Kérdésed van?  info@bersup.hu  |  +36-30/095-7474  |  Termékeinket házhoz szállítással is kérheted!

Vásárlási feltételek

Adatkezelési tájékoztató
Tartalomjegyzék

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2. HATÁLY

3. ADATKEZELŐ ADATAI

4. ALAPELVEK ÉS FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

4.1. ALAPVETŐ ELVEK

4.2. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

5. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAP ÉS IDŐTARTAM

5.1. SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS, KISZÁLLÍTÁS, TERMÉKVÁSÁRLÁS SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

5.1.1. ÜGYFÉL ADATOK

5.1.2. PARTNER ADATOK

5.1.3. KIFOGÁSOK, REKLAMÁCIÓ KEZELÉSE

5.1.4. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ- ÉS RÖGZÍTŐRENDSZER

5.2. ÜGYFÉLLEVELEZÉS, MEGRENDELÉS, HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

5.3. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

5.3.1. SÜTIK (COOKIE) ÉS A GOOGLE ANALYTICS RENDSZER

6. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS

7. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

7.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

7.2. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSÉHEZ VALÓ JOG

7.3. HELYESBÍTÉS JOGA

7.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

7.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

7.6. TILTAKOZÁS JOGA

7.7. VISSZAVONÁS JOGA

7.8. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFIL ALKOTÁST

7.9. VISSZAVONÁS JOGA

7.10. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

7.11. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

7.12. JOGORVOSLAT

1. Alapvető rendelkezések

A Ber-Vit Creative Kft. (továbbiakban mint Társaság) tisztában van azzal, hogy milyen fontossággal bír Ügyfelei, partnerei és munkavállalói számára az adatvédelem. A Társaság mindig is törekedett arra, hogy az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket betartsa, ennek megfelelően a Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban mint Tájékoztató) célja, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk Ügyfeleink, partnereink és a hozzánk munkára jelentkezők személyes adatait.

A Tájékoztató tartalmának meghatározásakor a Társaság a 2018. május 25. napjától Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) mellett figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit is.

A Társaság fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató egyoldalú döntésével történő megváltoztatására.

2. Hatály

A Tájékoztató hatályba lépésének napja: 2023. január 26.

A Tájékoztató függetlenül attól, hogy a Társaság székhelyén vagy telephelyein (továbbiakban székhely és telephelyek együttesen mint Ber-Vit Creative Kft), Társaság tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásnyújtással és termékértékesítéssel kapcsolatos adatkezelésre, valamint az állásajánlatra jelentkezőkkel kapcsolatos adatkezelésre terjed ki.

3. Adatkezelő adatai

Cégnév: Ber-Vit Creative Kft.

székhely: 1182 Budapest Batthyány Lajos utca 175/B.

weblap: www.bersup.hu

kapcsolattartás: info@bersup.hu

telefon: +36 30 095 7474

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a székhelyre, vagy elektronikusan a fent megjelölt e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért e-mail címre.

4. Alapelvek és fogalmak meghatározása

4.1. Alapvető elvek

Jogszerűség, tisztességesség

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A Társaság csak a jogszabályban meghatározott, vagy az Érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Pontosság

Az adatok az adatkezelés céljából szükségesek és relevánsak kell, hogy legyenek, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

Célhoz kötöttség

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Megfelelőség

A Társaság a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Korlátozott tárolhatóság

Az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

16. életévét be nem töltött személy adatainak védelme

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Társaság 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

A Társaság az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

4.2. Fogalmak meghatározása

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

rendkívüli esemény”: minden olyan esemény, körülmény, amely a Társaság területén tartózkodó személyek életét, testi épségét, személyes szabadságát, vagyonát, üzleti titkát veszélyezteti, a Társaság zavartalan működését akadályozza vagy veszélyezteti, valamint bűncselekmény vagy más jogellenes cselekmény, illetve előbbiek reális veszélye.

5. Személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalap és időtartam

5.1.  Szolgáltatásnyújtás során történő adatkezelés

5.1.1.  Ügyféladatok

Adatkezelés célja: Szolgáltatás megrendelésének teljesítése, szolgáltatás nyújtása, számla kiállítása, Ügyfelek nyilvántartása, tárolás, megrendelés nyilvántartása, számviteli kötelezettségek teljesítése, ügyféllel kapcsolattartás, kiszállítás.

Adatkezelés jogalapja:

 • az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont
 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, dátum, időpont, termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételár, fizetési mód.

Adatkezelés időtartama:

 • A számlákat jogi kötelezettség (Számv.tv. 169.§ (2) bek.) miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: maximum öt év
 • Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Szamlazz.hu rendszeren keresztül az UniCredit Bank rendszere kezeli.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 • Ügyfél számára nem állítható ki névre szóló számla
 • Nem jön létre a szerződés (ennek oka, hogy például amennyiben a megrendelést, vagy a tárolt dolgot nem tudja a Társaság megrendelőhöz, ügyfélhez kötni, az a Társaság munkamenetét akadályozhatja, vagy akár teljesen ellehetetleníti).

5.1.2.  Partneradatok

Adatkezelés célja: Szolgáltatás megrendelésének teljesítése, szolgáltatás nyújtása, számla kiállítása, Partnerek nyilvántartása, tárolás, megrendelés nyilvántartása, számviteli kötelezettségek teljesítése, Partnerrel kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja:

 • az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont
 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás partner munkavállalói, alkalmazottai adatai esetében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelés jogos érdeke: üzletmenet folytonossága.

Kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, bankszámlaszám, adószám, e-mail cím, dátum, időpont, termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételár, fizetési mód.

Adatkezelés időtartama:

 • A számlákat jogi kötelezettség (Számv.tv. 169.§ (2) bek.) miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: maximum öt év
 • Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a UniCredit Bank Zrt. kezeli.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 • Partner számára nem állítható ki névre szóló számla
 • Nem jön létre a szerződés (ennek oka, hogy például amennyiben a megrendelést, vagy a tárolt dolgot nem tudja a Társaság megrendelőhöz, Partnerhez kötni, az a Társaság munkamenetét akadályozhatja, vagy akár teljesen ellehetetleníti)

Adattovábbítás: Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a Számlázz. hu felé.

Adattovábbítás jogalapja: adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek.b.)

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozó feladata

Ber-Vit Creative Kft.

1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 175/B

rendszergazdai feladatok ellátása

At-Prog Kft.

1133 Budapest, Tisza utca 8. 1. emelet 8.

könyvelés, bérszámfejtés

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

számlázó program

 

5.1.3.  Kifogások, reklamációk kezelése

Adatkezelés célja: A Társaság által nyújtott szolgáltatás kapcsán felmerülő kifogások, reklamáció kezelése
Adatkezelés jogalapja:

 • az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont
 • adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (továbbiakban Fgytv.) 17/A.§

Kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, adószám, e-mail cím, dátum, időpont, termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételár, bérleti díj, fizetési mód, panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, fogyasztó panaszának részletes leírása, bemutatott dokumentumok, aláírás

Adatkezelés időtartama:

 • Panaszról felvett jegyzőkönyvek és írásbeli panaszra adott válaszok másolati példányai: Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdés alapján: 5 év

5.1.4.  Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer

A Ber-Vit Creative Kft-nél elektronikus megfigyelő – és rögzítőrendszer működhet, melynek részeként kamerák kerülhetnek elhelyezésre a bejáratoknál, a pénztárnál, a pénzmozgás területén, és az olyan Ber-Vit Creative Korlátolt Felelősségű Társaság (1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 175/B Adószám: 32195734-1-43 e-mail: info@bervitcrative.hu) vagyonvédelem alatt álló területeken, mint az udvar, folyosó. A kamerák pontos elhelyezkedéséről és a megfigyelt területek megnevezéséről a Ber-Vit Creative Kft. munkavállalója további tájékoztatást kaphat. A személyes adatok kezelője: Ber-Vit Creative Kft.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, A Ber-Vit Creative Kft. területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja:

 • ügyfelek, partnerek esetében az érintett hozzájárulása a szerviz területére való belépéssel GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja
 • munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis Az Amego FILM Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez

A kezelt személyes adatok típusa: A Ber-Vit Creative Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában maximum 30 nap [Szvmt. 31. § (2) bekezdés].

A felvételek felhasználása:

 • a kamerák aktuális képének megtekintésére és a felvételek megtekintésére A Ber-Vit Creative Kft. ügyvezetője, valamint az általa kijelölt munkavállaló jogosult
 • a felvételek adathordozóra rögzítésére a Ber-Vit Creative Kft. ügyvezetője vagy az általa erre kijelölt munkavállaló jogosult, valamint a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói tevékenység

Ber-Vit Creative Kft.

1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 175/B

elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer karbantartása, felvételek kiírása

 

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a Ber-Vit Creative Korlátolt Felelősségű Társaság 1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 175/B. Adószám: 32195734-1-43 e-mail: info@bervitcreative.hu bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig.

A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve, ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem tud belépni a Ber-Vit Creative Kft. székhelyén elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer útján megfigyelt területeire.

5. 2. Ügyféllevelezés, Megrendelés, Hírlevél feliratkozás

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, valamint a weboldalon található megrendelő modul igénybevételével léphet kapcsolatba Társaságunkkal.

Társaságunk minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével töröl.

Hírlevélre a www.bercreativ.hu. weboldalon keresztül tud feliratkozni. A Hírlevél feliratkozáshoz elegendő nevet és e-mail címet megadni, Társaságunk semmilyen más személyes adatot nem kér a feliratkozásnál.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozó tevékenysége

Ber-Vit Creative Kft.

1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 175/B

Honlap kezelése, fejlesztési és adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

 

5.3. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Ber-Vit Creative Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.3.1.  Sütik (cookie) és a Google Analytics rendszer

A személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, a böngészőben cookie-kat (adatcsomagot, sütit) tárolhatunk el és olvashatunk vissza. Így a felhasználók korábbi látogatásait össze tudjuk kapcsolni, viszont ezt csak a saját honlapunk tekintetében. A sütiket lehetősége van letiltani a böngészőjének Adatvédelmi beállítások részében.

Kizárólag statisztikai felhasználási célú a Google Analytics által használt anonim session ID-knek és cookie-knak (sütik) a kezelése. Ennek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó ilyen jellegű statisztikai információkat, mint például a honlaplátogató IP-címét és azokat tároljuk. Ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más adatokkal, s mivel így beazonosításra nem alkalmas, a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg a személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése céljából kezelt adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 15 munkanapon belül törli.

Tehát a honlapunkon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban pedig vállalkozásunk tevékenységének fejlesztéséhez, tájékoztatási célzattal, illetve ügyfeleink internetes megjelenésének fejlesztéséhez használjuk fel.

6. Személyes adatok tárolásának módja az adatkezelés

A Ber-Vit Creative Kft. megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. A Ber-Vit Creative Kft. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), továbbá változatlansága igazolható (adatintegritás), illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Ber-Vit Creative Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Ber-Vit Creative Kft. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, a sértetlenséget, a rendelkezésre állást.

A Ber-Vit Creative Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Ber-Vit Creative Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a Ber-Vit Creative Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

7. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő által megadott módon.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Ber-Vit Creative Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Ber-Vit Creative Kft. az adatkezelés Ber-Vit Creative Korlátolt Felelősségű Társaság 1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 175/B Adószám: 32195734-2-43 e-mail: info@bervitcreative.hu tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett kérelmére az információkat A Ber-Vit Creative Kft. elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban az info@bervitcreative.hu elérhetőségen keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

7.3. Helyesbítés joga

A Ber-Vit Creative Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Ber-Vit Creative Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett Ber-Vit Creative Korlátolt Felelősségű Társaság, 1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 175/B,  Adószám: 32195734-2-43 e-mail: info@bervitcreative.hu feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Ber-Vit Creative Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Ber-Vit Creative Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból A Ber-Vit Creative Kft. nem kezeli.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapjául.

7.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.10. Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Ber-Vit Creative Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

7.11. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

7.12. Jogorvoslat

Amennyiben a Ber-Vit Creative Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük, forduljon bizalommal hozzánk: info@bervitcreative.hu

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.