Kérdésed van?  info@bersup.hu  |  +36-30/095-7474  |  Termékeinket házhoz szállítással is kérheted!

Általános Szerződési Feltételek

Jelen szerződés alapján a Ber-Vit Creative Kft. (1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 175/b, Adószám: 32195734-2-43 továbbiakban: Bérbeadó), a bérbe vevő számára, (továbbiakban: Bérlő) időleges használatába adja a Szállítólevélben részletesen megnevezett üzemképes, tiszta állapotban lévő bérleti eszközeit. Bérlő a Szállítólevél aláírásával elismeri, hogy a megnevezett eszközöket és tartozékokat működő képesen, tisztán és hiánytalanul átvette, az átvett eszközökért anyagi felelősséget vállal, az Általános Szerződéses Feltételeket elolvasta és magára nézve elfogadja, tisztában van az eszköz működésével annak kezelésével, az oktató videót megismerte. Bérbeadó jogosult Bérlőnek a Szállítólevélen szereplő azonosító adatainak és egyéb elérhetőségének hitelt érdemlően bizonyító hivatalos iratainak megtekintésére és az azon szereplő adatok rögzítésére, amihez a Szállítólevél aláírásával Bérlő hozzájárulását adja. Bérbeadó az adatokat nem adja át harmadik félnek és a bérleti időszak rendes lezárását követően megsemmisíti vagy engedéllyel saját célra kezeli és tárolja.

 • Bérbeadó nem kötelezhető bérbeadásra és jogosult egyoldalúan elállni a szerződéskötéstől a Szállítólevél aláírása előtt.
 • A bérleti idő a Bérleti szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, amely időszakra a kölcsönzési díj átvételkor fizetendő. A megállapított napi bérleti díj 24 órás időtartamra szól és a bérleti idő lejárta napján előre egyeztetett időpontban kell visszaszállítani az eszközöket, amennyiben ez nem teljesül, úgy újabb teljes napi díjat kell megfizetni. A bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a bérelt tárgyat sérülés mentes/működőképes állapotban visszaszállítani.
 • A bérleti viszony fennállása alatt a Bérlő köteles saját költségén a bérelt eszközök megfelelő használatáról, őrzéséről gondoskodni.
 • Ha a Bérlő, a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és elszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi költség a Bérlőt terheli.
 • Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben, ha Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, de különösen, ha a bérelt eszközt nem rendeltetésszerűen használja.
 • Bérlő a szerződés alanya: A szerződés alanya, Bérlő lehet külföldi és belföldi természetes vagy bejegyzett, működő jogi személy. Személyi feltételek: Bérlő lehet minden 18 év feletti, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, aki a bérlés kezdetekor rendelkezik az alábbi legalább a bérlés végéig érvényes okmányok valamelyikével: személyi igazolvány; jogosítvány; útlevél. Jogi személy esetében Bérbeadó vizsgálhatja a cég adatait és jogosult igazolások bekérésére (például aláírási cím példány, stb).

Bérlés folyamata

 • A megrendelést leadhatja az info@bersup.hu email címre az alábbi adatokkal:
 • A bérlő személy, vagy cég adatai (név, cím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, adószám, szig. szám). Az átvevő személyi adatai, amennyiben eltér a bérlőtől (név, cím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, adószám, szig. szám)
 • Bérlés időtartamát, napok számát.
 • Az átvétel és visszaszállítás időpontjait
 • A bérelni kívánt eszközök felsorolását
 • Bérbeadó e-mailben igazolja vissza a megrendelést, amelyben a bérletre vonatkozó árajánlat is szerepel.
 • Bérbeadó jelzi, amennyiben esetleg valamelyik eszköz nem lenne elérhető, helyettesítő eszközt ajánl fel.
 • Az árak a honlapunkon tájékoztató jellegűek és az áfát tartalmazzák.
 • Bérbeadó a megrendeléseket a Bérbevevő által megküldött, úgynevezett jóváhagyó e-mail kézhezvételekor rögzíti. A jóváhagyó e-mailben Bérbevevő leírja, hogy elfogadja a Bérbeadó által adott árajánlatot és a kaució megfizetéséhez szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy egy időben többen is érdeklődnek ugyanazon eszköz iránt, ezért Bérbeadó csak akkor tekinti véglegesnek a foglalást, ha az árajánlatot elfogadó, Bérlő által megküldött jóváhagyó e-mail Bérbeadóhoz megérkezett.
 • Amennyiben párhuzamosan többen is ugyanazon eszközt kívánják megrendelni, Bérbeadó az eszközök foglalása során az elsőnek érkező jóváhagyó e-mail feladóját rögzíti megrendelőként, azonban azt csak a kaució összegének beérkezése után tekinti véglegesnek. Az e-mail szolgáltató hibájából történő ki nem kézbesített levelekből eredő foglalási hibákért, esetleges károkért Bérbeadó nem vállal felelősséget.

Átvétel

 • A bérlet eszközök átvételére közösen egyeztetett időpontban van lehetőség délelőtt 10:00-11:00 között.
 • Bérbeadóval előzetesen leegyeztetett időben, a bérlés végének napján reggel 8:00-9:00 óra között kell az eszközöket visszavinni. Fél órán túli késés esetén minden megkezdett óra után 3 000 Ft ügyeleti díjat számolunk fel.
 • Bérbeadó hétvégén egyeztetés alapján lehetőséget biztosít átvételre, de kizárólag CSAK előre egyeztetett időpontban.
 • A Szállítólevél aláírásával Bérlő igazolja, hogy sérülésektől mentes, működő eszközt vett át. Amennyiben Felek az átvételkor szennyeződést, sérülést, vagy hiányos működést állapítanak meg, de Bérlő ennek ellenére fenntartja bérlési szándékét, Bérbeadó a Szállítólevélen rögzíti ezek tényét. Bérlőnek a Szállítólevélen rögzített sérülések, hibák, hiányok nem róhatók fel.
 • Az eszközöket tartalmazó tételes szállítólevél aláírásával Bérlő elismeri a listán szereplő eszközök átvételét és működő képes állapotát, vállalja a felelősséget az eszközök szakszerű és rendeltetésszerű használatáért és visszaszállításáért.
 • Bérbeadó a bérlet során saját maga, vagy megbízottja útján jogosult az eszközöket és azok használatát ellenőrizni.
 • A bérleti időszak meghosszabbítására kizárólag Bérbeadóval történő előzetes egyeztetés alapján van lehetőség és a hosszabbítás időtartama minden esetben díjköteles. A hosszabbítás időtartamára a bérbeadónak járó díj pontos összege megegyezik az eredeti bérleti időszakra megállapodott díj időarányos részével.

Lemondás

 • Esőnapot csak abban z esetben áll módunkban biztosítani amennyiben a bérlést nem kezdték meg. Meg nem kezdett bérlés lemondását díjmentesen megteheti.

Hiba, kár, javítás, csere

 • Bérlő a bérelt eszközöket rendeltetésszerűen használhatja. Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye.
 • Ha a bérelt eszköz Bérlőnek felróható okból meghibásodik, megsérül, Bérlő köteles a javítási költségeket és az egyéb igazolt kárt megtéríteni.
 • Bérlő az esetleges meghibásodásokat és sérüléseket köteles azonnal írásos formában jelezni Bérbeadónak info@bersup.hu e-mail címen.
 • Bérbeadó írásos engedélye nélkül a bérelt eszközöket Bérlő nem javíthatja, nem alakíthatja át.
 • Amennyiben javítás igénye merül fel, arról kizárólag Bérbeadó
 • Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával elfogadja, hogy hiba/kár esetén Bérbeadó bevizsgálja az adott eszközt, és szakvéleményt ad, melyet Bérlő
 • Amennyiben a bérelt eszközökben rongálás, meghibásodás, vagy hiány keletkezett (ezentúl: kár) a bérlés és/vagy a visszaszállítás során, Bérlőt teljes felelősség terheli és köteles kártalanítani Bérbeadót, a kár helyreállításának összegét és egyéb járulékos költségeket (például szállítási költség, eszköz további bérlésre alkalmatlanná válik).
 • Amennyiben egy eszközt, alkatrészt cserélni vagy pótolni kell, annak a beszerzését Bérbeadó végzi el.
 • Amennyiben az eszközök extrém szennyeződés miatt tisztításra szorulnak (extra módón saras, koszos, homokos, nyomot hagyó ragasztó szalagok - különösen leukoplaszt, folt, stb.) Bérbeadó egyes tételenkénti tisztítási díj felszámolására jogosult. A bérelt eszközöket a Bérbevevőnek nem kell megtisztítania, ezt minden esetben a Bérbeadó végzi el!
 • Amennyiben a bérlés időtartama alatt a bérlemények a Bérlő hibájából megsérülnek, esetlegesen azokat illetéktelen személyek eltulajdonítják, úgy a Bérlő a Bérbeadónak ebből származó valamennyi kárát, beleértve az eszköz kiesésével összefüggő járulékos károkat is, haladéktalanul megtéríteni köteles.
 • A Bérlési időtartama alatt minden nemű okból bekövetkezett kár a Bérlőt terheli, amelyért teljes egészében köteles anyagi felelősséget vállalni.
 • A bérelt eszközök minden esetben a Bérbeadó tulajdonát képezik, függetlenül a bérlési időtartam hosszától. Az esetleges, a rendeltetéstől eltérő használatból adódó sérülésekért a Bérbeadó nem vállal semmilyen jellegű jogi és anyagi felelősséget!

Visszaszállítás, elszámolás

 • Bérlő az eszközöket Bérbeadó telephelyére szállítja vissza a foglalásban, vagy később írásban egyeztetett és Bérbeadó által visszaigazolt időpontban.

Elszámolás

 • Bérlő által esetlegesen okozott kár összegét a Bérbeadó kiszámlázza a Bérlőnek, melyet Ő megfizetni köteles.
 • A bérlés kifizetésére az eszköz átvétele előtt kerül sor.

Egyéb rendelkezések

 • A Bérlő a bérelt eszközöket semmilyen módon nem értékesítheti tovább, nem adhatja át más személynek, nem ruházható át senkire, nem idegeníthető el. Ezekben az esetekben Bérbeadó bűncselekmény elkövetése miatt eljárást kezdeményez az illetékes rendőri szervnél.
 • A Bérbeadó az eszközöket minden esetben működőképes állapotban adja át.Bérlő köteles a részére átadott eszköz állagát megóvni és felelősséget vállal arra, hogy azt a rendeltetésének megfelelően használja.
 • A weboldalon található képi, illetve tartalmi anyagok bármilyen célra való felhasználása jogilag tilos.
 • A Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával igazolja az abban megadott adatok helyességét, pontosságát és elfogadja az azokban foglaltakat.
 • Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.Az egyes Bérleti szerződésekből fakadó vitás kérdéseket a felek békés úton rendezik, per esetén pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 • A Bérleti szerződés jelen mellékletét a felek átolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
 • Amennyiben jelen szerződésről kiderülne, hogy érvénytelen vagy hibás, Felek jelen szerződés tartalmát megtartva egészítik ki az érvényesség érdekében.